Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna forum.wandaluzja.pl
Dzieje Bajeczne Julisz Prawdzic-Tell
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Historia Polityczna
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 415, 416, 417  Następny
 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Hydepark
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Nie Mar 16, 2008 5:46 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Henry Kissinger, PAKISTAN WYMAGA WSPARCIA – Pakistan jest pot?g? j?drow?. Mimo posiadania strategicznej broni, mo?e utraci? nad ni? kontrole je?li ulegnie radykalizacji, Fakt, 15-16 III 2008, s. 2-3

Jest jeszcze jedna ró?nica mi?dzy Pakistanem a Indiami: Indie maja pot??n? parti? nacjonalistyczn?, która jako rz?dz?ca sprawdzi?a si? i jako jedyna dogada?a si? z muzu?manami. S?dz?, ?e jednym z powodów jest zazdroszczenie przez muzu?manów takiej partii i nadzieja, ?e wspó?praca z hinduistami dopomo?e te? muzu?manom w dorobieniu si? takiej partii. HK wyznaje, ?e po ?mierci Banazir Bhutto Amerykanie maj? znikomy wp?yw na rozwój sytuacji wewn?trznej Pakistanu.
Najwa?niejsze jest jednak motto artyku?u: KRAJ PO?O?ONY NA STRATEGICZNYM OBSZARZE, A NIE KONTROLUJ?CY GO, MO?E STA? SI? „DZIK? KART?” MI?DZYNARODOWEJ DYPLOMACJI, gdy? ta m?dro?? odnosi do Polski. Nie chodzi tu tylko o terytorium, ale i inne „pasywa” kapita?owe, o których rz?dz?cy czasem nie chc? wiedzie?. Jest to np. reaktywowana przez Kaczy?skich polityka historyczna, na któr? Niemcy nie szcz?dz? pieni?dzy i zawsze uprawiali j? agresywnie, gdy nam zalecaj? „rozwag?” i postaw? wyczekuj?c?, a? za?atwi? sprawy PROPAGANDOWO.
Jak powiedzieli mi profesorowie Kutzner i Dziurla to o niektórych rzeczach Niemcy wol? NIE WIEDZIE?. - Po co im bowiem inwestowa? w technologi? czyst?, skoro najlepsi s? w BRUDNEJ? Gdy po powrocie z Niemiec w r. 1990 skar?y?em si?, ?e Franz J. Strauss wykupi? m? Funkcjonaln? Chronologi? Architektury Niemieckiej z Akademii Nauk NRD za 8 mld DM to Asz prawie plun??, ?e to warte 200, TYLKO JAKO WRZÓD NA D...
Gdyby Niemcy uznali me roszczenia, które by?y minimalne, to nie mogliby karmi? innych pruskimi i hitlerowskimi fekaliami – a co gorsze – mog?oby si? wyda?, ?e otruli ju? T? METOD? Rosj? i Francj?, wi?c gdy otruj? jeszcze Anglików i Amerykanów to ?wiat b?dzie ICH. Istnieje W?ADZTWO HISTORIOGRAFICZNE, czego przyk?adem jest polska historiografia jezuicka – zaakceptowana przez historiografi? prusk?, wg której Polska ZACZYNA SI? W ROKU 966, gdy wg historiografii przedjezuickiej pa?stwo polskie zacz??o si? ukonstytuowaniem Sejmu na Górze Narad w Poznaniu w r. 1625 pne – do czego ja doszed?em po wielu latach ci??kiej pracy. Mistrzem ??ej historii by? Józef Stalin, którego Wo?kogonow nazwa? nawet WIRTUOZEM K?AMSTWA I DYKTATOREM MY?LI.
Ma to wymiar finansowy i W?ADCZY, o czym ?wiadczy np. koncern ERICH VON DAENIKEN, który powsta? na negowaniu mnie, z powo?aniem na WYP?ACALNO??. Jednak po og?oszeniu przez Anglików Europejskiej Atlantydy w Dre?nie – badanej wcze?niej w Austrii i S?owacji – powróci?a sprawa zarekwirowanego 25 lat wcze?niej przez Amerykanów Skarby Wi?lan, jako DOWODU ?rodkowoeuropejskiej Metalurgii ?elaza i Stali przed 7 tys lat, w którym to ?wietle cywilizacja bliskowschodnia by?a efektem tej metalurgii. Stonehenge nie zbudowali wi?c Kosmici czy kosynierzy – którymi pobi? mnie Daeniken w r. 1968 – ale Chejron z P?OCKA, co jest spraw? tak wa?n? finansowo, jak rozp?dzenie przeze mnie atlantologii angielskiej, której kapita?y ratowa?a amerykanistyka ameryka?ska.
W tym wypadku PO?YJEMY, ZOBACZYMY jest akceptowaniem grabie?y i historiografii pruskiej. Najwi?kszy umys? Krakowa Stanis?aw Lem, którego ksi??ki dyskutowano w ?wiatowych Akademiach Nauk, powiedzia?, ?e cz?owiek mia? OBECN? operatywno?? informatyczn? ju? sto tysi?cy lat temu, czyli ?e homo sapiens americanus móg? by? doskona?ym komputerowcem. W Afryce znaleziono suwak logarytmiczny sprzed 20 tysi?cy lat.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Mar 19, 2008 8:29 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Thomas E. Woods, BOGATY JAK CHRZE?CIJANIN – M?drcy Ko?cio?a katolickiego stworzyli podstawy nowoczesnej ekonomii d?ugo przed Adamam Smithem, Wprost, 23 III 2008, s. 66-68

Jeden t?umaczy? mi, ?e Edykt Mediola?ski Konstantyna Wielkiego by? NAJWI?KSZ? GRABIE?? KAPITA?ÓW W HISTORII. BOGACTWO CHRZ??CIJAN polega?o na PRAWIE SPÓ?DZIELCZYM, ale spó?dzielczo?? chrze?cija?ska by?a obs?ugiwana przez banki ?ydowskie. Konstantyn – który by? jezuit? – dogada? si? z ?ydami w/s GRABIE?Y tych kapita?ów, oddaj?c ?ydom Zachód Imperium z Rzymem, a sobie zbudowa? now? stolic? na Z?otym Rogu, gdzie by?a stolica Tracji Troja, któr? Grecy nazwali Bizancjum. Stolic? handlu czarnomorskiego i dunajskiego by? zawsze Z?oty Róg: TAM GDZIE ZBO?A OBFITO?? A WODY NA MIAR?, gdy? Z?oty Róg kontrolowa? eksport zbo?a scytyjskiego, konkurencyjnego z egipskim.
Ostoj? ko?cio?a grekochrze?cija?skiego by? arianizm, który do spisku antychrze?cija?skiego nie przyst?pi?. Poniewa? w Aleksandrii finansjera grecka uzyska?a przewag? nad ?ydowsk? przez sojusz z ko?cio?em koptyjskim wi?c trzeba by?o Ariusza KOMPROMITOWA? i utopi? w kloace, aby archiwum cesarskie i najwspanialszy zespó? pa?acowy ?wiata przenie?? do Konstantynopola, ?eby odebra? Aleksandrii majestat ?wiatowy i zniszczy? podstaw? finansjery greckiej. Finansjera ta da?a si? zreszt? uwie?? formule podzia?u Imperium na ?ydowski Zachód i Grecki Wschód.
Po tej monstrualnej grabie?y kapita?ów chrze?cija?skich potrzebna by?a nowa chrze?cija?ska formu?a kapita?owa, któr? wypracowano w koptyjskim Egipcie. By?a to instytucja ?wi?tych M??ów jako skarbników gmin chrze?cija?skich, których nazywano Pustelnikami – sk?d wyros?a instytucja KLASZTORU, jako o?rodka kapita?u chrze?cija?skiego. W po?owie V w. ten zreorganizowany kapita? chrze?cija?ski by? ju? tak silny, ?e Leon Wielki chcia? wprowadzi? przy pomocy Attyli talibizm, ale po zamordowaniu Attyli przez Burgundów i rozgromieniu Hunów przez Wandalów Polskich, król Wandalów Afryka?skich, Gajzerych, stanowczo si? temu sprzeciwi?. Barbarzy?cy nie grabili ko?cio?ów, ale Gajzerych, jako arianin, z?upi? ko?cio?y Rzymu, co nazwano WANDALIZMEM.
W Europie barbarzy?skiej cywilizacja BENEDYKTY?SKA rozwin??a si? dopiero w X w., zajmuj?c miejsce ?wi?ty? poga?skich, które prowadzi?y ROZRACHUNEK KLARINGOWY – tak ?e moneta kruszcowa nie by?a potrzebna, gdy? ró?nice nale?no?ci regulowano kruszcem czy bursztynem na wag?. W XIII w., Prusowie, którzy pozostali przy rozrachunku klaringowym byli BOGACI a chrze?cija?scy Polacy NIE. Gall pisze, ?e za czasów Chrobrego, który zreformowa? polskie finanse z poga?skich na chrze?cija?skie, Z?OTO BY?O TAK POWSZECHNE, JAK sto lat pó?niej SREBRO – czyli ?e w ci?gu kilkudziesi?ciu lat dokonano zdrenowania kruszców, g?ównie przez ?wi?topietrze. Zlikwidowa?o to te? gro?ny dla judeochrze?cija?stwa sarmacki BABSKI MONOPOL Z?OTA, który rozci?gany na inne walory skarbowe uniemo?liwia? bicie monety kruszcowej.
?wi?topietrze by?o FORMU?? SUWERENNO?CI, gdy? decydowa?o o wyp?acalno?ci. Handel odpustami by? powodem wyst?pienia Lutra, ale chodzi?o o ?wi?topietrze. Reformacja spowodowa?a rozgrabienie przez w?adz? ?wieck? i feuda?ów klasztorów, które kierowa?y kapita?em ?redniowiecznym, i legalizacj? PROCENTU OD OBROTU FINANSOWEGO, który to ZAKAZ Leona Wielkiego zapewnia? monopol finansowy i handlowy ?ydom.
Ten zakaz obchodzono jednak Prawem Bizantyjskim, które nabyli podczas wypraw krzy?owych templariusze, dzi?ki czemu stali si? bankierami królów i feuda?ów. PROCENT od po?yczki zalegalizowa? Tomasz z Akwinu. Templariusze opanowali w r. 1169 Z?oto Prawdziców w Rydze, za które prowadzili potem wojn? stuletni?, chc?c wykupi? Francj? przy pomocy lenna pieni??nego – co im si? niemal uda?o w traktacie w Brettigny w 1360 r., ale Polacy zdobyli artyleri? turkiesta?sk?, która zepchn??a Anglików do 5 twierdz nadmorskich. Stalin powo?a? komisj? do badania Z?ota Templariuszy, zwanych u nas Kawalerami Mieczowymi, które za Marii Stuart zosta?o wywiezione do Szkocji, i posz?o na finansowanie Waszyngtona.
Z?upienie przez Wenecjan Konstantynopola, gdzie by?o 2/3 bogactw ?wiata, powo?a?o cywilizacj? alpejsko-nadre?sk?. Najwa?niejsza zdobycz? by?y OKULARY, które umo?liwi?y TECHNOLOGI?. W r. 1288 Zwi?zek Miast Nadre?skich rozgromi? arcybiskupa kolo?skiego i Habsburgów, co zdyskontowa? Wilhelm Thal dla niepodleg?o?ci Szwajcarii.
?redniowieczny Kraków zosta? zbudowany przez kanclerza Szczepanowskiego za kontrybucj? bizantyjsk? z r. 1064, wi?c co by by?o, gdyby Boles?aw ?mia?y, miast i?? na Pekin, ?eby wyzwala? buddystów spod ucisku Prawdziców, z?upi? Konstantynopol, jak mu radzili Rusini? - Wola? jednak WYCA?OWA? SI? i czeka? na cywilizacj? alpejsko-nadre?sk?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Mar 29, 2008 7:14 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Peter James, Nick Thorpe, NAJWI?KSZE ZAGADKI PRZESZ?O?CI – Minotaur, rzymskie legiony w Chinach, Dracula, fa?szerstwo Schliemanna: jak by?o naprawd??, Cipyright 1999, This tranlation is published by arrangament with Ballantine Books, For the Polish edition 2006, W-wa AMBER 2007, wydanie II.

Zasadniczy rozdzia? o fa?szerstwach i k?amstwach Schliemanna jest w Cz??ci III: OSZUSTWO? w Rozdziale 2 pt. Skarb Schliemanna. W rozdziale jest zdj?cie m?odego Schliemanna, jakby antypatycznego z cwaniackim u?mieszkiem i zapuchni?tymi oczami. Na s. 175 jest zasadnicze pytanie: „Je?eli Schliemann dokona? zamierzonego oszustwa, musimy zapyta?, w jaki sposób to uczyni? i po co? Traill twierdzi? kiedy?, ?e skupowa? on zabytki, planuj?c przedstawienie ich, jako w?asne znaleziska (niektórzy krytycy nada? podtrzymuj? t? teori?), teraz jednak uznaje, ?e chowa? on wa?niejsze z wykopanych przedmiotów, aby u?o?y? z mnich prawdziwie spektakularne odkrycie.”
Zgadzam si?, ?e to, co robi? Schliemann, nie by?o fa?szerstwami tylko OSZUSTWAMI. - Dlaczego? jednak posuwa? si? do takich szalbierstw, jak próba za?o?enia w Pary?u FA?SZERSKIEJ SZKO?Y ARCHEOLOGICZNEJ pod renomowanymi nazwiskami, gdy wcze?niej ju? zorganizowa? warsztat fa?szerski w Atenach? Odpowiedzi na to wcale nie trzeba szuka? w HISTORIOZOFII, gdy? chodzi?o o tworzenie agentury KONSUMENTÓW I DYSTRYBUTORÓW FEKALIÓW PRUSKICH, na co nie brakowa?o pieni?dzy. Oszustwa historyczne odgrywa?y ju? polityczne role i o tym jest ta ksi??ka.
Jak pisz? w Wandaluzji to Schliemann by? funkcjonariuszem pruskiego Sztabu Wojny Handlowej i Gospodarczej, który OTRU? ROSJ? TROJ? SCHLIEMANNA, a potem zniszczy? tym Finansowe Imperium Francuskie. Bismarck zaczyna? karier? polityczn? jako ambasador pruski w Petersburgu wi?c Rosj? dobrze zna?. Naj?? on Schliemanna jako SZALBIERZA HISTORIOGRAFICZNEGO, tote? próba za?o?enia w Pary?u fa?szerskiej szko?y archeologicznej, która si? nie uda?a, musia?a by? za zgod? ?elaznego Kanclerza.
Po wykupieniu przez Rosj? D?ugu Su?ta?skiego, która to transakcja by?a zabezpieczona kapita?em historycznym Iliady – gdy? bur?uazja rosyjska by?aby nie na poziomie, gdyby nie potrafi?a tego wygra? – Bismarck wygna? z gie?dy berli?skiej rosyjskie papiery warto?ciowe, co by?o og?oszeniem NIEWYP?ACALNO?CI ROSJI. Rosj? musia?a ratowa? Francja, co kosztowa?o j? 60 miliardów z?otych franków czyli 12 kontrybucji.
Schliemann jest przyk?adem STRATEGICZNEGO OSZUSTWA POLITYCZNEGO, o czym Anglicy wiedzieli, bo gdy w I wojnie ?wiatowej Rosjanie wydali im Paw?a Schliemanna – wnuka i spadkobierc? Heinricha – to rozstrzelali go BEZ S?DU, bo za du?o wiedzia?. Tytu?owa ksi??ka jest za? ostrze?eniem Kanclerz Merkel, jako mistrzyni fekaliów pruskich i hitlerowskich, przed truciem Amerykanów.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Kwi 07, 2008 5:12 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

INDIANA JONES OTWIERA FESTIWAL W CANNES

Indiana Jones nie jest wi?c BANKRUTEM, jak to g?oszono wielokrotnie, ale dzi?ki swemu B?AZE?STWU. To zagranie jest bowiem ZAMACHEM na Hollywood, gdy? Indiana Jones zosta? OS?EM Skarbu ?wi?tyni, który ODZYSKALI Asyryjczycy; PA?ACU Salomona na Wzgórzu ?wi?tynnym, sk?d sz?a Droga Krzy?owa do Wschodniej bramy Wielkiej Jerozolimy, co daje NAJWI?KSZY KATASTRAT; a przez identyfikacj? Skarbu ?wi?tyni czyli SALOMONA, ze Z?otem Afryki – które to skarby nie mia?y ze sob? nic wspólnego – ?ydowskiej hipoteki Rzymu. Na to nak?ada si? Arka Przymierza, z których I by?a lektyk? Moj?esza jako regenta Etiopii OBLEGAJ?CEGO Teby Stubramne, a II lektyk? pasierba faraona i skarbnika skarbca SUESKIEGO, jakim zosta? Moj?esz dzi?ki zagrabieniu Skarbca Amona przez podrz?dnego ksi?cia ?onatego z Nefretete, DZI?KI temu? obl??eniu Teb. W Suezie by?o w?a?nie Z?oto Afryki, zdrenowana na ?wiecie za ?elazo i sta? ?L?SK?, na podstawie konwencji Wezyra Józefa z ksi?ciem Pelopsem-Pelagiuszem z Poznania.
Je?li TAKI kapita? historyczny bu?garski OSIE? przyniós? do Cannes to nic nie stoi na przeszkodzie, ?eby powo?a? UNIJNY Hollywood, gdy? Hollywood ameryka?ski okaza?o si? niezdatny intelektualnie w tej problematyce historyczno-artystycznej. Unii Europejskiej te? to grozi, bo Poznaniacy b?aznowali ?ydów, którzy przez 39 lat NIE CHCIELI WIEDZIE?, gdzie by?a ?wi?tynia Salomona, gdy? Spo?eczny Komitet Odbudowy Zamku Przemys?awa NIE WIEDZIA?, gdzie ten zamek by?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Kwi 17, 2008 7:49 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Piotr Jendroszczyk z Berlina, NIEMIECKI POLITYK SZUKA BURSZTYNOWEJ KOMNATY – Od kilku tygodni koparki w Deutschneudorf pracuj? bez chwili przerwy. Burmistrz miejscowo?ci s?dzi, ?e tu nazi?ci ukryli skarb, Rzeczpospolita, 16 IV 2008, s. A27

Burmistrz Deutschneudorf w Saksonii, Peter Haustein powinien wiedzie?, ?e gdy Armia Czerwona oblega?a Królewiec to z Pi?awy wyp?yn??a do Argentyny ?ód? podwodna WY?ADOWANA DOLARAMI Banku Wschodniopruskiego. Jest to wersja niani mej siostry, w co nie bardzo wierz?, bo ?atwiej przewie?? NUMERY DOLARÓW, jak to robi? ?ydzi. Umówmy si? wi?c, ?e ta hitlerowska ?ód? podwodna przewozi?a numery dolarów spalonych w banku królewieckim, zyskuj?c tym miejsce na walory skarbowe, w?ród których MOG?A BY? Bursztynowa Komnata.
Bursztynowa Komnata – któr? Rosjanie przerobili na Bursztynowy Salon – by?a ?upem Fuehrera, który jednak w Berlinie jej nie chcia?. Mo?na by z tego s?dzi?, ?e szykowa? j? do swego Muzeum w Monachium, ale ja w to te? nie wierz?, gdy? nadawa?a si? w?a?ciwie tylko do jednego celu, tj. PODARUNKU DLA EVITY PERON, wobec czego powinna by? w którym? z argenty?skich banków.
Wczoraj widzia?em film o wynalezieniu aspiryny, kreuj?cy na wynalazc? ?yda Eichengrina. Jest to herezja, gdy? nie da si? wyt?umaczy? milczenia wynalazcy WOBEC NAJBARDZIEJ KASOWEGO FARMACEUTYKU, i zg?oszenia roszczenia DOPIERO po podboju Niemiec przez Amerykanów, którzy mogli chcie? potraktowa? aspiryn? jako ?up wojenny. Eichengrin mia? sto okazji wyegzekwowania roszcze?, ale przegra?by przed ka?dym s?dem, wi?c musia? czeka? na WYMARCIE ?WIADKÓW i za?atwienie sprawy przez okupantów ameryka?skich.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Maj 10, 2008 5:29 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

TUSK ULEG?Y WOBEC NIEMIEC – Niemcy postrzegaj? Polsk? jak Francuzi Afryk Pó?nocn?, z prof. Zdzis?awem Krasnod?bskim rozmawia Pawe? Lickiewicz, Super Express, 10-11 V 2008, s. 4

Niemcy postrzegaj? Europ? Wschodnia jak Francuzi zachodnie ?ródziemnomorze: ALGIER TO FRANCJA – co w odniesieniu do Polski by?oby WARSZAWA TO NIEMCY. Franz J. Strauss mówi? nawet NASZEJ ERUROPEJSKIEJ OJCZYZNY NIE DA SI? ZROZUMIE? BEZ PRAGI, BUDAPESZTU I WARSZAWA. To brzmia?o ?adnie, a? odczu?em to na w?asnej skórze w postaci zamordowania PRZEZ FRANZA Ksi?dza Popie?uszki, który wcze?niej dokona? mordu w Poecking pod Monachium, zagarniaj?c Skarb III Rzeszy na tajnych kontach szwajcarskich, za co finansowa? Stany Zjednoczone Euroazji, o czym te? nie wypada mówi? dla Mi?ej Zgody Polsko-Niemieckiej, w której Polsce przypad?a rola POTAKIWACZA.
Jest to w racji logiki politycznej, ?e w r. 1939 wojna z Hitlerem by?a SZLE?STWEM, ale nie wszyscy Polacy chcieli jako? s?ucha? Hitlera, co mia?o doprowadzi? do WSPÓ?ODPOWIEDZIALNO?CI Polski za II wojn? ?wiatow? i Holokaust, czyli w najlepszym razie utrat? ziem wschodnich bez zyskania zachodnich, i zredukowania Polaków do rz?dy narodu 10-milionowego, co jest teraz celem Unii Europejskiej, jako STOMILIONOWE NIEMCY WOBEC DZIESI?CIOMILIONOWEJ POLSKI. Francuzów pomawia si? o intencj? zakupu w Berlinie Algieru ZA MOSKW?, co ma by? nawet podstaw? konsensusu Unii Europejskiej, jako sformu?owanych w Planie Rzymskim Stanach Zjednoczonych Euroazji.
Tytu?owy artyku? jest jakby odpowiedzi? na gremialne wyst?pienie wielu historyków pt. Po artykule NIEWINNY JAK STALIN I ?LI POLACY (Rzeczpospolita, 10-11 V 2008, s. A30), w którym protestuj? oni atak Bogdana Musia?a na W?odzimierza Borodzieja jako NAJEMNIKA NIEMIECKIEGO. W?B stawia bowiem spraw?, ?e nie prawd? jest, i? Ziemie Zachodnie da? Polsce Stalin, ale Polacy zagarn?li je jako Pi?ty Okupant. Gdyby wi?c nie polski nacjonalizm to ?adnego problemu polskiego by nie by?o a Niemcy mia?yby STA?E miejsce w Radzie Bezpiecze?stwa, mo?e DAJ BO?E zamiast Rosji.
Jako dzieciak ?piewa?em: NIE PAPIE? NAM WYBRZE?E DA?, NIE ?L?SK BISKUPÓW BY?. ZIEMI? T? POLSKI ?O?NIERZ KRWI? ZLA?, NA NIEJ PRAOJCIEC ?Y?. Gdy Stalina poinformowano, ?e Armia Czerwona nie zdob?dzie Berlina, gdy? Niemcy zmobilizuj? kilkaset tysi?cy kobiet to odpowiedzia?, ?e zmobilizuje MILION BAB, na co Wanda Wasilewska obieca?a mu pó?milionowa armi? polsk? za s?upy graniczne na Nysie ?u?yckiej, na co przysta?. Gdy ?ukow dowiedzia? si?, ?e w ataku na Politechnik? Berli?sk? stracono 240 czo?gów to zadzwoni? do Pop?awskiego BIERZ TO. - Ale czo?gi pod moj? komend?. - Pod twoj?... I polski atak na Politechnik? by? udany, przy stracie 2 czo?gów sowieckich.
Ja tego nie przeceniam, gdy? za rzecz najwa?niejsz? uwa?a?em URZ?DOW? LIKWIDACJ? PRUS. By?y 2 kontrowersje: I to, ?e komendanci mocarstw anglosaskich nie godzili si? na danie Królewca dla ZSRS, ci za?atwiono daniem go Polsce, która wydzier?awi?a go Zwi?zkowi Sowieckiemu, a II to zalecenie, ?e BERLIN MA BY? NIEMIECKI I MIE? NAJDOGODNIEJSZE PO??CZENIE MORSKIE Z BA?TYKIEM. To komendant ameryka?ski uzna? za Szczecina a komendanci ZSRS, Anglii i Francji za starorzecze Odry. Poniewa? komendant ameryka?ski by? tu agresywny wi?c ?ukow da? Szczecin Rokossowskiemu za przyst?pienie Polski do wojny ukrai?skiej, co by?o prawdopodobnie warunkiem marsza?ka Roli-?ymirskiego.
Borodziej ma wi?c racj?, ?e Szczecina Polska nie otrzyma?a od Stalina, który czeka? na obiecany mu prze Roosevelta Hamburg, za co Roosevelt mia? wg mego ojca zosta? otruty. Uwierzy?em w to dopiero, gdy prof. Wilczy?ski napisa? we Wprost: GDYBY ROOSEVELT PO?Y? NIECO D?U?EJ TO STALINOWI OPAR?YBY SI? W EUROPIE TYLKO ANGLIA I PARTUGALIA.
Hitlerowski prezydent Gda?ska Rausching pok?óci? si? z Hitlerem, gdy? wiedzia?, ?e po ataku na Polsk? Stalin zdob?dzie Berlin, którego NIE ODDA – co Hitler nazwa? PARANOJ?. Rausching nie móg? tylko przewidzie?, ?e Stalin idiotycznymi rozkazami ska?e sw? dobrze wy?wiczon? i przezbrojon? armi? na rze?, tak ?e zwyci?stwo móg? odnie?? dopiero Leningrad po z?amaniu przez Chruszczowa samow?adztwa na radzie wojennej w Stalingradzie. Niemiecka generalicja musia?a wi?c wiedzie, CZYM BY? ATAK NA POLSK?, i s?ysze? o Testamencie Napoleona.
Ja pojecha?em do Niemiec 3 III 1989, ?eby otru? Niemcy Satelitarn? Detekcj? Z?ota – ale Niemcy wyobra?aj? sobie, ?e skoro otruli Rosj? i Francj? fekaliami pruskimi to uda im si? otru? nimi ca?y ?wiat.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Maj 16, 2008 7:27 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Peter Bender, Ameryka NOWY RZYM – Historia równoleg?a dwóch imperiów, Warszawa Sic! 2004

Wg mej Wandaluzji to Rzym za?o?yli Egejowie, których sprowadzi? Tartess-Tanger na wojn? z ?rodkowoeuropejskim MONOPOLEM ?ELAZA I STALI, jako Atlantydów ameryka?skich, równocze?nie z Hellenami-Grekami, których osiedli? w Skandynawii. Nazwa PALATYN ma pochodzi? od siostry Eneasza, który pozostawi? j? nad Tybrem a sam uda? si? z Odyseuszem na Sycyli?, gdzie ponie?li kl?sk? z Tartesyjczykami. Gdy w po?owie VIII w. pne na Sarajewo, które by?o wielkim o?rodkiem metalurgii iliryjskiej napadli Kimeriowie nadczarnomorscy to Remus i Romulus uciekli do Italii i zostali zakwaterowani w Palatynie, gdzie za?o?yli I italijska metalurgi? ?elaza, w oparciu sp?aw drewna Tybrem, dowóz w?gl? Bo?ni a rudy z Elby. Gdy Kimeriowie wycofywali si? przed Scytami w gor? Dunaju to Ilirowie musieli budowa? mury obronne Palatynu, i st?d Za?o?enie Miasta, czyli ?e Rzymianie byli z pochodzenia ALBA?CZYKAMI.
Mam ksi??k? Tajemnice Staro?ytnej ?eglugi (Tadeusz ?oposzko, WM Gda?sk 1977), w której czytamy, ?e g?ównym antagonizmem w staro?ytnym ?wiecie ?ródziemnomorskim by?a nienawi?? finansjery greckiej i fenickiej. Ci??ki cios dla Kartaginy zada? Pyteasz, który zaczai? si? z greck? i tartesyjsk? flot? na Ba?tyku – a gdy Maltus obleg? Syrakuzy to uderzy? z CELTAMI Renem na stocznie nad Rodanem, które – dzi?ki alpejskiemu drewnu i re?skiemu ?elazu – zapewnia?y Kartagi?czykom panowanie na Morzu ?ródziemnym. Dlatego te? Hanibal szed? na Itali? przez Alpy, ?eby odebra? Rzymianom stocznie nadroda?skie. Po upadku Kartaginy Kartagi?czycy mieli jeszcze 50 kolonii wi?c zniszczyli finansjer? grecka finansuj?c ?ydów i chrze?cijan.
Tak jak Rzym zosta? sfinansowany przez Greków PRZECIW KARTAGINIE tak Ameryka by?a skutkiem wojny siedmioletniej. Anglia pos?u?y?a si? tu Prusami, które by?y inwestycj? francusk? przeciw Austrii, ale za angielskie pieni?dze pobi?y Francuzów nad Renem, co da?o Anglii Kanad?, Indie i Australi?. Francuzi wyci?gn?li z tego wnioski i sfinansowali rewolucj? ameryka?sk?. Uwa?ano, ?e jest to pa?stwo na wariackich papierach, czym mia? by? dolar Stadnickiego, którego znak jest monogramem RS. Dolar Stadnickiego by? oparty nie na parytecie z?ota, ale numerze banknotu. Anglicy ubrali króla Jerzego III w kaftan bezpiecze?stwa, bo NIE CHCIA? ZROZUMIE?, ?e Dolar Stadnickiego zwróci Stany Anglii, ale DS „po?ar? wszystko”.
Krzysztof Mroziewicz mówi? w 7 Dniach Tygodnia, ?e gdyby USA nie przyst?pi?y do I wojny ?wiatowej to by?yby Drug? Brazyli?. PB zamieszcza 2 rozdzia?y: ZAMIERZONA WOJNA Z NIEMCAMI oraz NIECHCIANA WOJNA Z JAPONI?. Zgadzam si?, ?e Niemcy by?y dla Stanów „po??danym przeciwnikiem”, ale opór Amerykanów przed wojn? z Japoni? wynika? ze STRACHU. Roosevelt musia? jednak szachowa? Japoni? jako dyrektor kapita?u ameryka?skiego Stalina, który wiedzia?, ?e tylko szach ameryka?ski uchroni go przed Paktem ANTYKOMINTERNOWSKIM, czyli anektowaniem przez Japo?czyków ziem do Bajka?u, a potem Jeniseju.
USA, które by?y sygnatariuszem Konwencji Opiumowej, musia?y opanowa? strach, gdy? wojna z Japoni? mog?a mie? NIEOBLICZALNE SKUTKI, ale gdy Roosevelt zosta? powiadomiony przez Polaków, ?e w Poznaniu rozpracowano niemieck? Enigm?, na której by? oparty japo?ski szyfr Purpurowy, a we Lwowie opracowano Alupolon, to Amerykanie PRZESTALI SI? BA?. ?e chodzi?o o wojn? DLA WOJNY ?wiadczy to, ?e mocarstwa anglosaskie nie wykorzysta?y alupolonu, trzymaj?c go w rezerwie. Ten stop w?ókna grafitowego z tytanem negowa? ci??kie czo?gi, a ?e jest stosunkowo tanim, bardzo lekkim i kilkakrotnie bardziej wytrzymalszym od stali materia?em pancernym to tworzy? nowa generacj? samolotów i okr?tów. Luf? pp trzeba by?o wymienia? nie po stukilkudziesi?ciu strza?ach, ale tysi?cu.
Gdyby wi?c Japo?czycy pod Pearl Harbour nie byli monitorowani Polsk? Enigm? to by zatopili lotniskowce ameryka?skie i dokonali inwazji Hawajów, co umo?liwia?o inwazj? Australii BEZ BITWY NA MORZU KORALOWYM. W Australii s? za? najwi?ksze pok?ady tytanu, umo?liwiaj?ce produkcj? alupolonu. Polska Enigma ocali?a wi?c nie tylko lotniskowce ameryka?skie, ale i uniemo?liwi?a inwazj? Hawajów, gdzie by?y strategiczne zapasy paliw, których Japo?czycy nie mogli bombardowa? ze wzgl?du na ZAGADK? lotniskowców ameryka?skich. By?o to takim sukcesem ameryka?skim jak zaatakowanie lotniskowców japo?skich pod Midway, dzi?ki Polskiej Enigmie, z „martwego pola”, co jest symbolem ameryka?skiego geniuszu militarnego. Churchill po?wi?ci? jednak Coventry tylko dlatego, ?eby Niemcy nie domy?lili si?, ?e Brytyjczycy monitoruj? ich Enigm?.
Skutki tego pozosta?y do dzi?, gdy? Amerykanie zap?acili Czang-kai-szekowi za blokowanie pokoju z Japoni?, który bra? Australi?, 2 tysi?ce miliardów dolarów Z?OTYCH w obligacjach, które ten zdeponowa? u Tity, gdy? Szwajcarzy oddaliby je do haremów holokaustycznych. Flota ameryka?ska zwyci??a?a na Pacyfiku dzi?ki Polskiej Enigmie, ale po wojnie USA pad?y ofiar? tajnych kont izraelskich, niczym Rzym ?ykaczy z?ota.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Maj 21, 2008 10:50 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

INDIANA JONES JAKO ZABÓJCA FAWCETTA I TRUCICIEL NIEMIEC?

Og?osi?em w www.wandaluzja – Antyk 2 artyku?y w zwi?zku z kompromitacj? Stevena Spielberga filmem INDIANA JONES I KRÓLESTWO KRYSZTA?OWEJ CZASZKI. Zgadzam si?, ?e HISTORYCZNYM Indian? Jonesem by? Hiram Bingham III, zi?? Tiffaniego, który odkry? Mochu Picchu, gdzie znalaz? wielkie skarby, a poniewa? Machu Picchu nadawa?o si? TYLKO na skarbiec wi?c móg? tam by? Skarb Inków z Testamentu Inków w Niedzicy, który by? szacowany na ponad 6 tysi?cy ton z?ota i drogich kamieni.
Bie??cy Przekrój drukuje artyku? KINO STAREJ PRZYGODY (Ma?gorzata Sadowska, 27 V 08, s. 50-53), w którym proponuje na historycznego Indian? Jonesa Fawcetta Percy Harrisona. Nie zgadzam si? z tym, cho? Hiram Bingham móg? mie? co? wspólnego z zagadkowym zagini?ciem Fawcetta, a poniewa? Anglicy zrobili wszystko dla rozwi?zania tej zagadki wi?c sprawa jest godna uwagi.
Pisa?em ju?, ?e zagadk? Fawcetta da si? rozwi?za? politycznie. Wojna burska omal nie doprowadzi?a do wojny ameryka?sko-angielskiej i niemiecko-angielskiej, a poniewa? Anglia nie mia?a ropy naftowej wi?c by?a na straconym. Amerykanie nie kryli, ?e zamierzaj? anektowa? Australi? i Indonezj? a Afryk? Po?udniow? da? Niemcom. W zwi?zku z tym Anglicy zacz?li gor?czkowo szuka? ropy naftowej, wysy?aj?c m. in. Fawcetta do Brazylii, oraz zawarli Entetne Cordiale z Francj? i Rosj?. Znalezienie ropy w Nigerii uratowa?o Angli?, ale Fawcetta powinni zamordowa? Amerykanie, którzy MO?E w tym celu wys?ali Binghama do Peru?
Po I wojnie ?wiatowej lord Curson powiedzia? FALA ROPY WYNIOS?A NAS DO ZWYCI?STWA. To samo pisze Wiktor Suworow o II wojnie ?wiatowej, gdy? benzyna syntetyczna by?a bardzo droga i NISZCZY?A SILNIKI. Zauwa?y?em ksi??k?: Lynne Olson, BUNTOWNICY – Oni wynie?li Churchilla i dopomogli mu ocali? Angli?. Przypominam wi?c, ?e Churchill jako Osio? Dardanelski - jak Niemcy nazywali zwolenników Heinricha Schliemanna – mia? ZAKAZ przemawiania w Izbie Gmin, cho? by? Pierwszym B?aznam Imperium. Poniewa? by? sko?czony politycznie wi?c pozosta?o mu wpraszanie si? do Adolfa Hitlera, który jednak Pierwszego B?azna lekcewa?y?, ale raz musia? zamkn?? si? przed nim w WC.
Churchilla uratowa? Ignacy Paderewski, który dokona? faszystowskiego roz?amu w polskim ruchu narodowym. Gdy Rotmistrzowi Sosnowskiemu odmówiono 40 tysi?cy marek na zakup dokumentu zakupu przez genera?ów pruskich folwarku ?ydowskiego, który nazywa? si? Zwi?zkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich, gdy? preliminarz tego dokumentu dostarczy? ju? Marsza?kowi Pi?sudskiemu hrabia Moltke, to ten pojecha? do Paderewskiego w Szwajcarii, który mu te pieni?dze da?. Paderewski, najwyra?niej przez Keynesa, zaprosi? Churchilla do Sztokholmu, gdzie ten otrzyma? ten dokument od Genera?a Sikorskiego, i postawi? tym Anglików NA BACZO??. Gdy Hitler zorientowa? si?, co jest grane, to wys?a? do Anglii Hessa, ?eby da? ten dokument Montbattenowi, aby ten powo?a? rz?d Hamiltona, który godzi? si? na granic? niemiecko-angielsk? na Donie – ale Churchill zagrozi? Montbattenowi KAFTANEM BEZPIECZE?STWA, do obs?ugi którego wyznaczy? Polaków.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Cze 04, 2008 4:48 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Andrzej Krajewski, NAFTOWY SZACH-MAT – Ronald Reagan desperacko próbowa? zniszczy? sowieckie imperium. Jednak gdyby nie pomoc Arabii Saudyjskiej, by? mo?e Zwi?zek Radziecki istnia?by do dzi?, Focus HISTORIA, 6/2008, s. 52-55

AK uwa?a, ?e RR zabi? Sowietów Doktryn? Eisenhowera, która mówi?a, ?e ZSRS mo?na pokona? sojuszem z ARABAMI – czyli kapita?em ?ydoarabskim, który powo?a? Henry Kissinger. Gdy Sowieci weszli do Afganistanu to jeden z wywiadu wojskowego powiedzia? mi, ?e to koniec Zwi?zku Radzieckiego. Gdy zapyta?em: DLACZEGO to powiedzia?: ISLAM POLITYCZNY PÓJDZIE ZA NIMI. Wkrótce po wprowadzeniu Stanu Wojennego mój brat zapyta? mnie, czy wiem DLACZEGO Rosjanie weszli do Afganistanu, a gdy zacz??em t?umaczy? to machn?? lekcewa??co r?ko i rzek?: ?EBY Z?OTO WYRABOWA?.
Ten rabunek z?ota z satelitarnej detekcji wydaje si? tak genialny jak Doktryna Eisenhowera, do której to pu?apki Sowieci zacz?li wchodzi? w po?owie lat 70, z czego SZYDZI?EM. MURZY?SKA pu?apka polega?a na tym, ?e gdy Arabowie u?yli Broni Naftowej to sowiecka ropa i gaz sta?y si? OP?ACALNE – ale by?y to ZAMKI NA LODZIE, gdy? ta op?acalno?? zale?a?a od ?ASKI arabskich pa?stw naftowych, zwykle zagro?onych sowieck? ekspansj? monarchii.
Gdy Zwi?zek Sowiecki UZALE?NI? SI? finansowo od eksportu ropy i gazu to RR wezwa? do Waszyngtonu króla Arabii Saudyjskiej i powiedzia?, ?e Moskwa to mo?e im NADMUCHA?, ale Narodowy Ruch Turbinki Kowalskiego mo?e z torbami pu?ci? – wi?c je?li nie chc? i?? z torbami to musz? by? WIERNYMI sojusznikami USA – i ta m?dro?? Chor??ego Groszka sta?a si?. By? taki kawa?, ?e RR poszed? na polowanie i znalaz? nied?wiedzia, po obejrzeniu którego zakrzykn??: TO JA GO ZABI?EM - za co dosta? z?oty medal.
Najwa?niejsze jest jednak to, ?e nie by?o Ameryka?skich Wojen Gwiezdnych tylko SOWIECKIE na mym MOS-ie, komisarzem którego zrobi?em Urszul? Sipi?sk?. RR przebi? za? Sowieckie Wojny Gwiezdne BLEFEM POKEROWYM, do czego potrzebna by?a Sipi?ska. ZSRS sta? si? NIEYP?ACALNY dopiero po kapitulacji w Reykiawiku - pono? pod gro?b? oskar?enia Gorbaczowa o ANTYSEMITYZM, ale dalej nie wiemy, jakich argumentów u?y? RR.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Cze 06, 2008 7:24 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Stanis?aw ?ubie?ski, PIRAT STEPOWY – By? ostatnim atamanem Dzikich Pól - prowadzi? wojn? przeciw wszystkim i wszyscy pragn?li jego zguby. Jednak zanim Nestor Iwanowicz Machno wyzion?? ducha, napsu? wiele krwi i komunistom, i bia?ym, a nawet Polakom, Focus HISTORIA, 6/2008, s. 6-11

Okazuje si?, ?e by?a armia ANARCHISTYCZNA, a anarchia by?a ideologi? szwajcarsk?, gdy? opiera?a si? na SUWERENNO?CI GMINY. Jej dowódca, Nestor Iwnowicz Machno, gdyby by? Polakiem mia?by ulice w ka?dym mie?cie, bo by? to niew?tpliwie Uczciwy Pugaczow. W jego armi by?a kara ?mierci za rabunek, któr? egzekwowano, gdy? by?a to ideologiczna armia ch?opska, bo na Ukrainie ruch ch?opski, z braku politycznych tradycji, przybra? form? anarchiczn?.
Machno zacz?? od walki z okupantami niemieckimi, daj?c si? pozna? jako utalentowany dowódca partyzancki, zdobywaj?c presti?owy tytu? ATAMANA. W przeciwie?stwie W wi?zieniu i obozach studiowa? literatur? polityczn?, i mo?e z tej racji zosta? u?askawiony od kary ?mierci przez samego Sto?ypina, który podpisa? list proskrypcyjny na mego dziadka z nagrod? pieni??n?.
Machno podporz?dkowa? si? Armi Czerwonej, gdy? jego misja do sztabu Denikina zosta?a wymordowana, co by?o zamachem na niego, gdy? Biali my?leli, ?e jest cz?onkiem misji. Poniewa? po kl?sce Denikina Machno odmówi? walki z Polakami wi?c zosta? wys?any przeciw Wranglowi, po rozgromieniu którego armia anarchistyczna – wbrew podpisanej przez Lenina konwencji – zosta?a otoczona przez bolszewików i dosz?o do bitwy z marsza?kiem Frunze, ale Machno wymkn?? si? z Krymu i przebi? do Rumunii, gdzie armi? anarchistyczn? która w walkach z bolszewikami utraci?a po?ow? stanu, internowano. Rumuni wydali Atamana Polakom, którzy po ?ledztwie w wi?zieniu mokotowskim wydalili go do Gda?ska, gdzie bolszewicy dokonali na niego zamachu, po którym wyjecha? do Francji, gdzie po kilku latach zmar?.
O Atamanie mówiono, ?e WALCZY Z CA?YM ?WIATEM, ale taki by? los anarchisty. Jest on przyk?adem g?upoty Bialych i ob?udy Czerwonych, którzy podpisali z nim umow? wyra?nie w z?ej woli a którym bardzo si? przyda?. Po zwyci?stwie bolszewicy nie wiedzieli, co zrobi? z Atamanem, który mia? na Krymie 30 tysi?cy dobrego ?o?nierza, tote? uruchomili tajny rozkaz Dzier?y?skiego zamordowania Atamana za podj?cie rokowa? z Denikinem, ale po zamachu Bia?ych Machno podpisa? konwencj? z Leninem, która okaza?a si? ?garstwem. Lenin musia? to zrobi?, bo wata?ków antybolszewickich przyjmowali na ?o?d Polacy – wobec czego Machno zosta? BOLSZEWICKIM KAPREM.
Prasa pisze, ?e historycy izraelscy ustalili, i? Lenin umar? na syfilis. Jest to potwierdzeniem mego wniosku, ?e Pucz Eserów nie mia? nic wspólnego z zamordowaniem ambasadora niemieckiego w r. 1918. Gdy rz?d Rzeszy przezna? dla Armi Czerwonej 40 milionów marek to w ambasadzie niemieckiej zjawi?o si? 2 eserów z ??daniem przekazania PO?OWY tej sumy eserom – zgodnie z konwencj? partyjn? z bolszewikami – a gdy Ambasador odmówi? to ci zastrzelili go, co by?o kazusem wojennym eserów z Rzesz?, ale DWUW?ADZY rewolucyjnej nie z?ama?o.
Mój ojciec uwa?a?, ?e DOWODEM ZDRADY Pi?sudskiego by?o przyj?cie niego zaproszenia rabinów kijowskich po odprawie polskiej misji wojskowej przez Denikina. ZAPROSZENIE Pi?sudskiego do Kijowa pogr??y?o spraw? Opola i tworzy?o now? sytuacj? wewn?trzn? w Rosji, bo rabini kijowscy mogli gada? z Leninem z pozycji si?y. Krzyczeli TY ?YDOWSKI GNOJU, ZARAZI?E? KAPLANK? SYFILISEM TO KOPULUJ J? - wi?c Lenin musia? da? armi? Trockiemu, który si? Pi?sudskiego nie ba?, i bra? afrodyzjaki – ale gdy Armia Czerwona by?a pod Warszaw? to Kaplanka postrzeli?a Lenina z ma?okalibrowca, co URUCHOMI?O SYFILIS.
To wywo?a?o w Moskwie walk? o sched? po Leninie, któr? wygra? Dzier?y?ski dzi?ki Kaganowiczom, których eksponentem by? STALIN. To pogr??y?o protegowanych przez Polsk? eserów, których bolszewicy pokonali na Syberii dzi?ki Japo?czykom, którzy wzi?li pó?nocn? Mandzuri?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Czw Cze 19, 2008 5:57 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Andrzej Krawczyk, JAK PUPIL ZOSTA? PSEM ?A?CUCHOWYM – Przed 60 laty Stalin og?osi? Tit? zdrajc? i wrogiem. Czym Jugos?awia tak si? narazi?a wodzowi mi?dzynarodowego komunizmu? Polityka, 21 VI 2008, s. 76-79

TITOIZM wynika? z trejdunionizmu, który my znamy jako Skandynawski Kapita? Ludowy, czym próbowa? gra? Trocki. W titoi?mie RADY ROBOTNICZE pe?ni?y rol? kapitalistycznych rad nadzorczych – co zdawa?o egzamin. NIENAWI?? Stalina do Tity powinna wi?c wynika? z pozbawienia biurokracji partyjnej w?adzy nad przemys?em i cz??ciowo gospodark?. U nas wyw?aszczy? robotników Wa??sa jako ANTYTITOWIEC, gdy? rady nadzorcze obsadza system partyjny III Rzeczpospolitej, co jest podstaw? plutokracji.
Tito by? równie? PROTEKTOREM ZWI?ZKU SOWIECKIEGO. Bierut wys?a? mego dziadka do Waszyngtonu w/s kapita?u ameryka?skiego na Górnym ?l?sku, który powsta? przez ROZKAZ Obrzezania Si?. W Waszyngtonie dziadek spotka? swego ucznia ze szko?y IRA, który powiedzia? mu o podpisanym przez Beri? i Stalina akcie aresztowania Marsza?ka ?ukowa, komendanta sowieckiego w Niemczech. Dziadek zaraz przekaza? wiadomo?? do ambasady Jugos?awii, wi?c ?ukow zabarykadowa? si? w swym berli?skim sztabie, gdzie wezwa? marsza?ków Rokossowskiego i Malinowskiego, którym da? dostarczony mu przez SmerSz Referat Bermana o judeizacji Polski.
Ci pojechali z tym do Moczara w ?odzi, który urz?dzi? Pogrom Kielecki i powo?a? III NSZ, jako manifestacj? sojuszu Armi Czerwonej z Narodowymi Si?ami Zbrojnymi, co by?o niezb?dne dla przeprowadzenia eszelonów ?ukowa z Brandenburgii na Ukrain?, gdzie Nadrabin ZSRS tworzy? przy pomocy dywizji NKWD Pa?stwo ?ydowskie. Na wie?? o tym Stalin – ?eby nie by? rozszarpanym przez palatynów – uciek? samolotem do Norymbergii, przebra? si? za holokausta, wszed? na sal? i powiedzia?: POLACY ZNOWU MORDUJ? ?YDÓW – co by?o przekwalifikowaniem kapita?u stalinowskiego w holokaustyczny.
To wymaga?o przewiezienia z?ota moskiewskiego do Pragi, ale Tito, który by? PRZYJACIELEM Bieruta, przyjecha? do Warszawy i sk?oni? go do wys?ania Ludowego Wojska Polskiego na Ukrain?, które – mo?e za spraw? Tity – rozbroi?o armi? czechos?owack?, wzi??o do niewoli Stalina i zaj??o SOWIECKIE Z?OTO. Stalin sta?by si? wi?c w ten sposób WI??NIEM TITY? Pisz? o tym w ksi??ce INCYDENTU NIE BY?O (Gda?sk 2001).
Wojna ukrai?ska mia?a zasadniczy wp?yw na sytuacj? na Bliskim Wschodzie, gdy?, jak odpowiedzia? Profesor Iwo Cyprian Pogonowski Janowi T. Grossowi, nie prawd? jest, ?e w wojnie ukrai?skiej wszystkich ?ydów wymordowano, bo 232 tysi?ce rozbrojonych enkawudzistów, pod dowództwem weteranów II wojny ?wiatowej, uzbrojono w bro? czechos?owack? i wys?ano na wojn? palesty?sk?. Gdy interpelowano Trumana, czy tym Holokaustem by? Stalin, czy te? kto? do niego podobny, to odpowiedzia?: ?AL MI TEGO FACETA. JEST WI??NIEM BIURA POLITYCZNEGO – czyli jakby Tito wyda? Stalina rz?dz?cemu w Moskwie politbiuru? - co stworzy?o legend?, ?e Tito by? NAJWI?KSZYM GENIUSZEM MILITARNYM XX WIEKU. Fanem Tity by? Churchill, który uwa?a?, ?e inwazja Po?udniowych W?och mia?a sens dla inwazji Dalmacji, sk?d Marsza?ek ANGIELSKI Tito móg? pokona? Niemcy 5 razy taniej ni? wymaga? tego IV Front we Francji.
AK pisze, ?e s?ynny list Tity do Stalina og?osi? sam Tito. Nie znam daty tego listu, który jest ostrze?eniem: JE?LI NIE PRZESTANIESZ wyg?upia? si? to zostaniesz zamordowany. To daje do my?lenia, ?e Tito móg? mie? co? wspólnego z zamordowaniem Stalina przez oskalpowanie – o czym pisz? w „Incydentu nie by?o”.
Po Stalinie dyktatorem ZSRS zosta? Beria, który zosta? zamordowany wyra?nie z udzia?em Tity. Beri? zastrzeli? mój stryj, który jako Boles?aw Piasecki przywióz? list Tity dla prezydium KC KPZSb w Moskwie, gdy? Beria mia? do Piaseckiego zaufanie WYJ?TKOWE. Przed wojn? jugos?awia?sk? pisa?em do ambasady Jugos?awii kilkakrotnie o zweryfikowanie tej wersji, ale przyjecha? tylko Ambasador, który nic mi nie powiedzia?.
Poniewa? zwraca?em sie do wszystkich pa?stw postjugos?awia?skich wi?c wygl?da na to, ?e asystowali mi Kosowarzy, którzy przed?o?yli w Waszyngtonie propozycj? NIE DO ODRZUCENIA: USA dopomog? Kosowu wywalczy? niepodleg?o?? a Kosowarzy NIE B?D? egzekwowa? obligacji ameryka?skich dla Czang-kai-szeka za dwa tysi?ce miliardów $ Z?OTYCH, które ten z?o?y? u Tity, gdy? Szwajcarzy oddaliby je do haremów holokaustycznych. To egzekwowanie mia?o by? na podstawie oprotestowania PRZEZE MNIE wyroku s?du w Londynie z oskar?enia rz?du australijskiego.
Gdy Chruszczow przywióz? do Belgradu film Proces Berii, w którym grali sobowtórzy palatynów kremlowskich pod batut? Mo?otowa, to zosta? pouczony, ?e oskar?enie o zbrodnie Stalina Berii powo?a Front Stalinowski, który ZMIECIE REFORMATORÓW. Z tej racji Referat Chruszczowa na XX Zjazd KPZS napisa? Tito. Bierut wysy?aj?c swego zi?cia z listem Tity do Moskwy kaza? mu odda? pistolet Kaganowiczowi, ale ten na ??danie mego dziadka wezwa? Chruszczowa – za co Bierut wygna? zi?cia. Zap?aci? za to drogo, bo na XX Zje?dzie Chruszczow oskar?y? o prób? otrucia Tity, czyli Protektora ZSRS, Kaganowicza, ale zamordowa? SADYSTYCZNIE Bieruta.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sob Cze 28, 2008 10:02 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Marek Ostrowski, CO BY BY?O, GDYBY – Autorzy kilku ksi??ek rysuj? alternatywny scenariusz przebiegu i skutków II wojny ?wiatowej. Poniewa? zawodowi historycy nie lubi? gdybania, u nas na ten krok zdecydowa? si? ekonomista; Polityka, 28 VI 2008, s. 76-77

Skutkiem agresywnej niemieckiej polityki historycznej jest teza, ?e wypowiedzenie przez Zachód wojny Niemcom w obronie Polski by?o B??DEM. Naj?te przez Niemców MA?PY maluj? wizj? Szcz??liwego ?wiata po likwidacji przez III Rzesz? sowieckiego komunizmy, na DRODZE ku czemu stan??a Nacjonalistyczna Polska, cho? pi?sudczycy byli takimi nacjonalistami jak Kaczy?scy. Pretekstem artyku?u jest 700-stronicowa ksi??ka znanego historyka Johna Charmley'a „Churchill: Koniec chwa?y” - ?e Churchill, odrzucaj?c w r. 1940 pokój z Hitlerem post?pi? ?le. Wg JCh to WCh posun?? si? przy tym do oszustwa przedstawiaj?c Anglikom pokojow? ofert? Hitlera jako protektorat niemiecki nad Imperium. JCh pisze, ?e ka?dy inny polityk przyj??by ofert? Hitlera, wobec czego by?a to WOJNA CHURCHILLA, za któr? Anglia zap?aci?a 350 tysi?cami zabitych, stratami materialnymi 25 mld funtów wg cen z 1945 r. i upadkiem Imperium.
?e jest to teza b??dna ?wiadczy ju? to, i? Hitler wys?a? do Anglii Hessa, ?eby ten dostarczy? ksi?ciu Montbattenowi akt zakupu przez genera?ów pruskich folwarku ?ydowskiego, który nazywa? si? ZSRS, aby ksi??? obali? tym dokumentem rz?d Churchilla i powo?a? rz?d Hamiltona, który godzi? si? na granic? niemiecko-brytyjsk? na DONIE, ale Churchill zagrozi? ksi?ciu KAFTANEM BEZPIECZE?STWA.
Wszyscy si? zgadzaj?, ?e skutkiem II wojny ?wiatowej musia? by? ?wiat Dwubiegunowy, z alternatyw? USA – III Rzesza lub USA – ZSRS, co eliminowa?o Imperium. Churchill jednak prowadzi? wojn? nie w obronie Imperium, ale w obronie USA przed protektoratem hitlerowskim. Hitler mia? bowiem zamiar eksterminowa? S?owian i Murzynów, a Churchill zdawa? sobie spraw?, ?e eksterminacja Murzynów w USA uruchomi protektorat niemiecki Hitlerowskie komory gazowe by?y budowane za AMERYKA?SKIE pieni?dze a ?ydzi znale?li si? w nich z powodu Antikomunistischbefehl Wermachtu z Jedwabnego.
W artykule s? 2 mapki: Jak by wygl?da?a Europa w przypadku zwyci?stwa Hitlera, oraz Europa BEZ zaskoczenia Stalina przez Hitlera w r. 1941. Pokój Hitlera z Angli? oznacza? zdobycie przez Hitlera Moskwy jesieni? 1941, co wg polskiego historyka Witolda Or?owskiego oznacza?o przej?cie w?adzy przez Beri?, który wytoczy?by Stalinowi 20-minutowy proces, po którym Stalin zosta?by rozstrzelany jako BOLSZEWIK. Tego wymaga?o pojednanie z Leningradem, który zosta?by zdradzony przez Beri? na rzecz pokoju z Hitlerem, który podzieli?by ZSRS na 3 cz??ci: Rosj? Europejsk?, Ukrain? i Wolne Kraje Kozackie mi?dzy Morzem Czarnym a Kaspijskim, oraz ZSRS na Syberii i Azji ?rodkowej. W Europie protektoratu niemieckiego unikn??yby tylko Grecja, Serbia i Norwegia – ale nie zgadzam si?, ?e Turcja dosta?aby si? Anglii, bo by?a zawsze postrzegana w ?wietle Koleii Bagdadzko-Wiede?skiej. Stalin wymóg? na Roosevelcie utworzenie RYZYKOWNEGO IV Frontu we Francji, gdy Churchill chcia? prowadzi? wojn? najemnikami ba?ka?skimi pod wodz? Marsza?ka Angielskiego Broz-Tito.
Gdyby Wehrmaht nie zaskoczy? Stalina, skutkiem czego Armia Czerwona straci?a 5 milionów ?o?nierzy, to Stalinowi opar?yby si? tylko pa?stwa iberyjskie i W?ochy BEZ PADANII. Wehrmacht by? NIEPRZYGOTOWANY do wojny na Wschodzie, gdy? Hitler – jako agent Stalina – tej wojny nie chcia?, ale ust?pi? przed genera?ami Wehrmachtu – ?EBY SOWIECI BERLIN ODDALI.
Jest pytanie, czy genera?owie niemieccy usun?liby w r. 1944 Zwyci?skiego Hitlera, tak jak zmusili go do wojny z ZSRS? Rzesza Europejska, a nawet ?wiatowa, dawa?a zupe?nie nowy horyzont polityczny ni? zapewnia? pobity na wschodzie Wehrmacht, co dawa?o szans? na „wypalenie si?” nazizmu. We?my jednak pod uwag?, ?e Rzesza Europejska sta?aby si? protektorem nazizmu ameryka?skiego, co ca?kiem logicznie kalkulowa? Hitler, wobec czego usuni?cie go przez genera?ów Wehrmachtu, niezbyt silnych politycznie, stawa?o si? niemo?liwe, i prowadzi?o do degradacji Wielkiej Brytanii, czyli ?e Churchill URATOWA? ANGLI?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Sro Lip 02, 2008 8:20 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

POLSKA DAKOTA CZY AMERYKA?SKI WICHER?

Najwi?kszym osi?gni?ciem polskiego przemys?u lotniczego w okresie Mi?dzywojennym by? najwi?kszy polski samolot, WICHER, zwany Polsk? Dakot?. Twórc? jego by? Ukrainiec Jan Wsiewo?od Jakimiuk. Wicher w wersji pasa?erskiej zosta? oblatany w pocz?tku 1938 r., ale mia? by? równie? produkowany w wersji transportowej i BOMBOWEJ, co jest o tyle dziwne, ?e nie nadawa? si? do uzbrojenie OBRONNEGO. Wichrem byli zainteresowane armie ba?ka?skie a w r. 1939 przyby?a do Polski lotnicza misja rumu?ska.
Gdy okaza?o si?, ?e Rumuni przybyli, ?eby naby? lini? technologiczn? do produkcji Wichra – do czego mieli prawo jako sojusznicy – to Polacy znale?li si? w trudnej sytuacji, gdy? uruchomienie produkcji tego samolotu w Rumunii wzmacnia?o potencja? ?owczego Siedmiogradu, gdy? wiadomo by?o, ?e pr?dzej czy pó?niej Rumunia zostanie protektoratem niemieckim. Wobec tego spraw? wzi?? w r?ce mój dziadek, który przed?o?y? Rumunom propozycj? NIE DO ODRZUCENIA - ?e albo zostan? sp?aceni i wyjad? do USA, gdzie podejm? prac? w przemy?le lotniczym, albo b?d? musieli zosta? zamordowani, gdy? nie mo?na wykluczy?, ?e misja rumu?ska zosta?a zainspirowana przez Niemców.
W zwi?zku z tym zainscenizowano wypadek z rozerwaniem si? Wichra na skutek WIBRACJI, w którym to wypadku mia? zgin?? Jakimiuk ze swym sztabem, i pono? konstruktorami polskiego silnika ODRZUTOWEGO. Podczas wojny Jakimiuk odnalaz? si? jednak w USA, gdzie zas?yn?? jako jeden z najwybitniejszych konstruktorów lotniczych, zw?aszcza ODRZUTOWYCH. Ostatnim jego dzie?em by? francusko-brytyjski CONCORDE.
Wniosek z tego jest taki, ?e nie by?o Polskiej Dakoty, gdy? WÓ? ROBOCZY DRUGIEJ WOJNY ?WIATOWEJ by? Ameryka?skim Wichrem.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pią Lip 04, 2008 3:58 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

POLSKI ZDRAJCA ZABI? GENERA?A? - Z Dariuszem Baliszewkim, historykiem, wspó?autorem filmu o ?mierci gen. Sikorskiego, rozmawia Anna Gwozdowska, Gazeta Wroc?awska, 4 VII 2008, s. 8

Winston Churchill nie mia? ?adnego interesu w zabiciu Sikorskiego, ale przysz?o mu FIRMOWA? SPRAW?. Zabicie Sikorskiego okaza?o si? poza tym gwo?dziem do trumny Imperium Brytyjskiego, gdy? zwyci?zc? tej wojny okaza?a si? nie Anglia, ale USA i ZSRS.
Poniewa? DB pisze, ?e Sikorski zamierza? zmobilizowa? 10-milionow? Polonie ameryka?sk? Spraw? Katynia to staje si? jasne, ?e Stalin musia? zamordowa? Sikorskiego, gdy? wyszed?by z wojny PRZEGRANY. Sikorski uwa?a? to co Pi?sudski, i co powtórzy? Suworow w LOD?AMACZU, ?e Hitler ODDA EUROP? STALINOWI. W r. 1941 to si? nie uda?o, gdy? Stalin nadzia? si? na prusk? doktryn? wojenn?, co kosztowa?o go 5 milionów ?o?nierzy, ale mog?o si? uda? w r. 1945.
W r. 1943 by?a inwazja pó?nocnej Francji, zako?czona sromotn? kl?sk?. Najwi?kszym przeciwnikiem tej inwazji by? Sikorski, którego przepowiednie spe?ni?y si? co do joty. Wg Sikorskiego – do czego ten zdo?a? przekona? Churchilla – najwa?niejsza by?a inwazja po?udniowych W?och, ale nie dlatego, ?eby prowadzi? G?upi? Wojn?, zwan? PIEK?EM ITALII, tylko ?eby dokona? stamt?d desantu Dalmacji i prowadzi? wojn? NAJEMNIKAMI BA?KA?SKIMI.
To, ?e Anglicy nadali Ticie stopie? MARSZA?KA ?wiadczy, ?e zaakceptowali plan Sikorskiego, do czego trzeba by?o jeszcze przekona? Amerykanów, a do tego wystarcza?o poparcie Anglosasów przez Poloni?. By?o jasne, ?e DOPÓKI TITO TRZYMA BO?NI? I HERCEGOWIN? to taka inwazja b?dzie 10 razy bezpieczniejsza i ta?sza od powtarzania Rzezi Francuskiej – i dlatego Stalin musia? zamordowa? Sikorskiego R?KAMI ANGLIKOW.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Tell
Moderator


Dołączył: 08 Lis 2007
Posty: 10097
Skąd: Wroc?aw

PostWysłany: Pon Lip 07, 2008 11:25 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Dariusz Baliszewski, ZBRODNIA NA GIBRALTARZE – 4 lipca 1943 roku w pa?acu gubernatora Gibraltaru zostali zamordowani gen. Sikorski, gen. Klimecki, p?k. Marecki i por. Ponikowski. Najwa?niejsze dokumenty dotycz?ce katastrofy na Gibraltarze zostan? ujawnione nie wcze?niej ni? w 2043 r., Wprost, 13 VII 2008, s. 72-75; Tadeusz Kisielewski, autor ksi??ek ZAMACH. TROPEM ZABÓJCÓW GEN. SIKORSKIEGO; ZABÓJCY. WIDMA WYCHODZ? Z CIENIA i GIBRALTAR'43, Komu zaszkodzi ekshumacja genera?a. Trudno zrozumie?, ?e 65 lat po ?mierci gen. Sikorskiego, wci?? nie wiemy, kto sta? za zamachem. Prawda mo?e si? okaza? szokuj?ca! Focus HISTORIA, VII/2008, s. 50-53

Poniewa? Anglicy pokazywali DWA cia?a Genera?a Sikorskiego wi?c to w mundurze z rozbit? twarz? by?o prawdopodobnie cia?em angielskiego sobowtóra, a cia?o w podkoszulce i spodenkach sportowych PRZYS?ANYM Z MOSKWY cia?em Genera?a.
Najwa?niejsze jest stwierdzenie TK, ?e „Z politycznego punktu widzenia zamach na genera?a by? czym? znacznie powa?niejszym ni? zamordowanie 22 tysi?cy polskich oficerów” - bo by? to zamach na Polsk?. W jednym wzgl?dzie powód obu mordów by? jednaki, bo oficerów pi?sudczykowskich mordowano, ?eby Polacy nie grali dostarczonym przez hr. Moltke Pi?sudskiemu preliminarzem nabycia przez genera?ów pruskich folwarku ?ydowskiego, który nazywa? si? Zwi?zkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich, a nacjonalist? Sikorskiego jako eksponenta tego? dokumentu ju? RATYFIKOWANEGO.
Pisz? o tym w ksi??ce INCYDENTU NIE BY?O (Gda?sk 2001), ?e Pierwszy B?azen Imperium Winston Churchill zosta? wyniesiony przez szefa mi?dzynarodówki faszystowskiej Ignacego Paderewskiego, który kaza? Sikorskiemu dostarczy? mu ten dokument w Sztokholmie, czym B?azen postawi? Anglików na Baczno??. Gdy Hitler zorientowa? si?, co jest grane to wys?a? do Anglii Hessa, ?eby Montbatten obali? TYM DOKUMENTEM Churchilla i powo?a? rz?d Hamiltona, który godzi? si? na granic? niemiecko-brytyjsk? na DONIE, ale Churchill, dzi?ki Polakom, zagrozi? ksi?ciu KAFTANEM BEZPIECZE?STWA.
Churchill i Sikorski jechali TYM SAMYM WÓZKIEM a Sikorski przekona? Churchilla co do utworzenia IV frontu w Jugos?awii. Argumentacja by?a prosta: Tito, mianowany na tak? okoliczno?? Marsza?kiem BRYTYJSKIM, trzyma? Bo?ni? i Hercegowin?, wi?c inwazja z po?udniowych W?och Dalmacji by?a 10 razy bezpieczniejsza od inwazji UFORTYFIKOWANEJ Francji, gdzie w r. 1943 dosz?o do pogromu alianckiej armady inwazyjnej. Mo?na by?o prowadzi? wojn? przy pomocy ba?ka?skich najemników, o warto?ci strzelców alpejskich, którzy tylko dorównywali warto?ci? bojow? Polakom, szacowanych przez Niemców wy?ej od indyjskich Gurków, uchodz?cych za najlepszych ?o?nierzy alianckich.
Sprawa by?a trudna, gdy? Roosevelt, jako dyrektor kapita?u stalinowskiego w USA, przyrzek? Stalinowi utworzenie IV frontu we Francji – wobec czego Churchill chcia? wywrze? na Roosevelta nacisk anglosaski, wsparty przez Poloni? ameryka?sk?, ale wówczas – czego wypada si? domy?la? – Stalin ZAGROZI? POKOJEM Z HITLEREM, tak jak wola? od polskich nacjonalistów Hitlerowsko-Stalinowsk? Konwencj? Zwalczania Polskiego Ruchu Niepodleg?o?ciowego.
W niedziel? 6 VII ogl?da?em film Expedition Bismarck o badaniu wraku Bismarcka przez brytyjsko-rosyjsk? ekip? na rosyjskim statku oceanograficznym. Film wykaza?, ?e nie jest prawd?, i? Bismarck zosta? ZNISZCZONY przez zablokowanie steru torped? z samolotu, gdy? ster jest ROZSZARPANY, zniszczona lewa ?ruba nap?dowa i antytorpedowa gród? tylna. Poniewa? torpedy NIE PRZEBIJA?Y pancerza burtowego Bismarcka, który mia? dodatkowo grodzie antytorpedowe, wi?c masakry w cz??ci ogonowej nie mog?a wyrz?dzi? torpeda LOTNICZA. Wobec tego zawnioskowano, ?e zniszczenia cz??ci ogonowej Bismarcka dokona? WYELIMINOWANY ju? z boju Prince of Walls. Ten wniosek jest KURIOZALNY, bo zwyci?ski Bismarck nie móg? si? odwróci? TY?EM do swej ofiary, a trafiony kapitalnie Prince o Walls nie mia? chyba dzia?a TAKIEGO kalibru.
Angielski marynistyczny synonim absurdu pochodzi z ataku Pioruna na Bismarcka. Piorun musia? by? bardzo szybkim niszczycielem skoro zbli?y? si? OD TY?U do Bismarcka i p?yn?? za nim w odleg?o?ci kilku kilometrów. Dowódca Bismarcka ignorowa? to cho? komisarz Hitlera mówi?, JAK PAN NIE ZNISZCZY TEJ PCH?Y TO MO?EMY MIE? K?OPOTY. Na Piorunie wybuch?a EUFORIA, któr? nale?y t?umaczy? nie jakim? dra?ni?ciem Bismarcka, ale widocznym trafieniem CI?ZK? TORPED? MAGNETYCZN? w ster Bismarcka. Poniewa? zniszczona zosta?a równie? lewa ?ruba nap?dowa wi?c hitlerowski okr?t flagowy zosta? zniszczony utrat? OBU systemów sterowniczych i szybko?ci, która umo?liwia?a mu UCIECZK? przed ?ci?gni?tymi przez Pioruna pancernikami brytyjskimi, które dokona?y masakry na pok?adzie.
Bismarck zosta? znaleziony przez Polsk? Enigm? i ZNISZCZONY polsk? torped?.
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum forum.wandaluzja.pl Strona Główna -> Hydepark Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 415, 416, 417  Następny
Strona 2 z 417

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group